دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیداسماعیل   نجفی

پست الکترونیکی : e.najafi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی صنایع

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی مهندسی صنایع

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384/04/25

سیداسماعیل نجفی

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

^